Các loại mô hình Network License Server

PACISOFT – Các loại mô hình Network License Server

Có 3 loại mô hình Network License Server trong Autodesk sử dụng Network License Manager, bạn có thể chọn 1 trong 3 mô hình để triển khai tùy thuộc vào hệ thống của bạn. Cả 3 mô hình này đều được hỗ trợ cho cả Windows, Mac OS X và Linux Server. Bao gồm : Single License Server, Distributed License Server và Redundant License Server. Thông tin chi tiết về 3 mô hình trên có thể down tại đây : LicenseServerTypeVie

Leave A Comment?

nine + eight =