Cài đặt Kaspersky Security Center 10 trên Microsoft Windows Server Core

Pacisoft – Cài đặt Kaspersky Security Center 10 trên Microsoft Windows Server Core

Cài đặt hệ thống :

  1. Tắt Windows Firewall.
  2. Mở regedit.
  3. Tìm HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsFirewall\DomainProfile\.
  4. Chỉnh REG_DWORD=0 cho EnableFirewall.
  5. Chắc chắn rằng 1433 là port kết nối với MS SQL.
  6. Gõ compmgmt.msc.
  7. Đi đến Services and ApplicationsSQL Server ConfigurationSQL Server Network ConfigurationProtocols for MSSQL Server.
  8. Chọn TCP/IP và Enabled status.
  9. Trong IP AddressesIP1 chọn Active và Enabled (chọn YES).

Cài đặt Kaspersky Security Center 10:

1.Chạy Kaspersky Security Center 10.

2.Chọn Custom -> Next.

3.Chọn Administration Server -> Next.

4.Chọn Less than 100 computers.

5.Trong Account,chọn User account -> Next.

6.Chọn Microsoft SQL Server.

7.Trong Connection Settings,chọn Choose existing và gõ sql-server vào SQL server name và KAV12 vào Database name field. Chọn Next.

8.Chọn Microsoft Windows Authentication Mode.

9.Tại Shared folder, chọn Create a shared folder.

10.Finish.

EvilTTK

Leave A Comment?

3 × 4 =