Cài đặt và cập nhật ESET Endpoint Security/ESET Endpoint Antivirus (6.x)

PACISOFT – Cài đặt và cập nhật ESET Endpoint Security/ESET Endpoint Antivirus (6.x).

1.Chọn phiên bản phù hợp.

ESET Endpoint Security:

32-BIT DOWNLOAD

64-BIT DOWNLOAD

ESET Endpoint Antivirus:

32-BIT DOWNLOAD

64-BIT DOWNLOAD

2.Tạo 1 thự mục mới để lưu file cài đặt.

3.Double-click vào file cài đặt.

4.Check I want to uninstall unwanted antivirus applications using ESET AV Remover và chọn Continue.

5. Chọn Continue to scan for and remove antivirus programs (this will help prevent software conflicts and ensure that your ESET product runs properly).

6. Đọc ESET End User License Agreement và chọn Accept nếu bạn đồng ý.

7. ESET AV Remover sẽ tìm kiếm ứng dụng cần phải xóa trước khi cài đặt. Nếu không có ứng dụng tìm thấy, chọn Continue to installation.

8. Chọn Next.

9. Đọc ESET End User License Agreement, chọn I accept the terms in the License Agreement và chọn Next nếu bạn đồng ý.

10. Chọn Enable ESET Live Grid và chọn  Next để tiếp tục.

11. Chọn Install.

12. Điền thông tin License

13. Chọn Done nếu quá trình kích hoạt License thành công.

14. ESET Endpoint Security : Chọn Home/work network tùy theo cài đặt cho văn phòng hoặc ở nhà.

Video hướng dẫn chi tiết:

EvilTTK

PaciSoft.com

Leave A Comment?

nineteen − 5 =