Chèn một tệp PDF vào một tệp PDF khác

Chèn một tệp PDF vào một tệp PDF khác

Kết hợp hai hoặc nhiều tệp vào một tệp PDF duy nhất trong văn phòng hoặc khi đang di chuyển. Kéo và thả hình thu nhỏ để sắp xếp các trang theo thứ tự đúng từ máy tính của bạn hoặc bất kỳ trình duyệt web nào.

1. Mở tệp PDF làm nền tảng cho tệp kết hợp.

2. Chọn Tools> Organize Pages. Bộ công cụ Tổ chức Pages được hiển thị trên thanh công cụ thứ cấp.

3. Trong thanh công cụ thứ cấp, chọn Chèn> Từ Tệp.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhấp vào giữa hai trang để có tùy chọn Chèn.

Insert from file option in the Organize Pages tool

4. Chọn tệp PDF bạn muốn chèn và nhấp vào Open

5. Trong hộp thoại Chèn các trang, chỉ định nơi để chèn tài liệu (trước hoặc sau trang đầu tiên hoặc trang cuối, hoặc một trang được chỉ định). Nhấp OK..

6. Để lại nguyên gốc PDF còn nguyên vẹn dưới dạng tệp riêng, hãy chọn  Save As và nhập tên mới cho tệp PDF đã hợp nhất.

Đặt các tệp PDF dưới dạng tệp được liên kết trong các tài liệu khác.

Bạn có thể kết hợp các tệp PDF vào các loại tệp khác hỗ trợ Object Linking and Embedding (OLE), chẳng hạn như các tệp InDesign® hoặc Word. Các tệp này được gọi là tài liệu chứa OLE. Sau đó, nếu bạn chỉnh sửa tệp PDF ban đầu, các tính năng OLE trong ứng dụng chứa sẽ cập nhật tệp nhúng trong tài liệu vùng chứa, để phản ánh những thay đổi của bạn.

Làm một điều trong số sau đây:

Tagged: