Đặt kích thước mặc định cho stamp

Pacisoft – Đặt kích thước mặt định cho stamp

Các bước thực hiện:

1.Nhấp chuột phải trên stamp tạo ra với một kích thước mong muốn

2.Chọn Set Current Properties as Default.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.