Hướng dẫn cài đặt PTC WindChill

Pacisoft – Hướng dẫn cài đặt PTC WindChill

1.Chạy file cài đặt WindchillSetup với quyền admin Run as  administrator.

1

2.Chọn Next.

2

3.Chọn I accept the license agreement -> Next.

4.Chọn New Installation -> Next.

3

5.Chọn Next.

4

6.Hoàn thành thông tin (Nơi cài đăt…).

5

7.Cấu hình SQL, License, Mail.

6

8.Chọn Install.

9.Hoàn thành.

7

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.