Hướng dẫn cấp phép bản quyền SQL Server CAL

CAL cho SQL Server được áp dụng trong trường hợp nào?

Phiên bản Standard tiếp tục mang đến cơ sở dữ liệu cơ bản, báo cáo và phân tích, phù hợp với quy mô doanh nghiệp nhỏ. Để tiết kiệm chi phí, phiên bản Standard cấp bản quyền theo mô hình lõi hoặc Server + CAL.

Đối với bản SQL Server 2019 Enterprise thì CAL không được áp dụng.

Cách cấp phép này gọi là SERVER + CLIENT ACCESS LICENSE (CAL)

Trong cách tính này, cứ mỗi Server cài đặt SQL Server (physical hoặc virtual) sẽ phải mua 1 license cho Server đó. Mỗi user (hoặc device) muốn truy cập vào Server sẽ phải mua 1 CAL. 1 CAL này có thể dùng chung cho user đó truy cập vào những SQL Server (đã mua license) khác.

Giá cho mỗi CAL trong SQL Server 2019 tăng khoảng 10%.

CAL là gì và bạn có cần phải mua?

Giấy phép truy cập khách hàng (CAL) không phải là một loại phần mềm, mà là giấy phép cấp cho người dùng hoặc thiết bị quyền truy cập vào phần mềm SQL Server. SQL CAL là một yêu cầu chỉ dành cho mô hình giấy phép SQL + CAL, nghĩa là nếu bạn mua giấy phép Máy chủ SQL trên mỗi lõi (Lõi tiêu chuẩn / Lõi doanh nghiệp), bạn sẽ không cần phải mua bất kỳ giấy phép bổ sung nào. Mô hình giấy phép + CAL có lợi cho các doanh nghiệp có số lượng người dùng hoặc thiết bị hữu hạn và muốn giữ chi phí cấp phép ở mức tối thiểu. Nếu bạn không thể đếm số lượng người dùng hoặc thiết bị, tốt nhất nên xem xét mua bản quyền dướng dạng SQL Server – Core.

A Client Access License (CAL) is not a type of software, but rather, a license that grants Users or Devices access to SQL Server software. SQL CALs are a requirement only for the SQL license + CAL model, meaning that if you purchase SQL Server licenses per core (Standard Core / Enterprise Core) you will not need to purchase any additional licenses. The license + CAL model is beneficial for businesses that have a finite amount of users or devices and want to keep the cost of licensing to a minimum. If you cannot count the number of users or devices, it may be best to consider licensing SQL per core instead.

Các loại CAL nào bạn cần?

Có hai loại CALs bạn có thể mua – User hoặc Device. Mỗi loại giấy phép có lợi thế tùy thuộc vào môi trường của bạn. Xem bên dưới để trình bày ngắn gọn về cách mỗi loại CAL có thể được sử dụng tốt nhất.

  • User CAL – 1 User w/ Multiple Devices
  • Device CAL – 1 Device w/ Multiple Users

Bạn cần mua bao nhiêu CAL?

Mỗi người dùng hoặc thiết bị truy cập phần mềm SQL Server, ảo hoặc vật lý, phải được cấp phép với SQL CAL. Người dùng và Thiết bị truy cập gián tiếp vào phần mềm SQL thông qua một ứng dụng hoặc thiết bị phần cứng khác sẽ vẫn cần mua một CAL.

Every User or Device accessing the SQL Server software, virtual or physical, must be licensed with a SQL CAL. Users and Devices accessing the SQL software indirectly through another application or hardware device will still need a CAL.

Licensing on individual virtual machines

Người dùng hoặc Thiết bị được cấp phép với CAL sẽ được cover cho từng phiên bản phần mềm SQL Server trên máy ảo trong cùng một môi trường.

A User or Device licensed with a CAL will be covered for each instance of SQL Server software on the VMs in the same environment.

Licensing through a container

Các điều khoản cấp phép CAL tương tự được áp dụng khi cấp phép SQL Server được lưu trữ trong trong container

The same CAL licensing terms apply when licensing SQL Server hosted in a container

© PACISOFT.vn – Nghiêm cấm sao chép