Hướng dẫn thay đổi product key trên Windows 10

Hướng dẫn thay đổi product key trên Windows 10

Kích hoạt là một cơ chế bảo vệ thực hiện trong Windows 10 và các phiên bản trước đó chống vi phạm bản quyền. Nó lần đầu tiên xuất hiện trong Windows XP và tồn tại với những thay đổi và cải tiến khác nhau trong Windows Vista, Windows 7, Windows 8 và Windows 10. Nhưng đôi khi bạn cần chuyển product key sang máy tính khác hoặc gỡ bỏ product key.

1.Mở Command Prompt với quyền Administrator

2.Nhập hoặc dán lệnh bên dưới

slmgr /upk

Hướng dẫn thay đổi product key trên Windows 10

3.Vào Setting > Acvation > Change product key để nhập Product Key mới

Hướng dẫn thay đổi product key trên Windows 10

4.Nếu bước 3 thành công vui lòng chuyển sang bước 5.

Vào Command Prompt với quyền Administrator > Nhập nội dung như sau:

slmgr.vbs /ipk <Số Product key>

5.Kiểm tra kết quả

Hướng dẫn thay đổi product key trên Windows 10

EvilTTK | PACISOFT VN