Khắc phục lỗi không thể cài đặt Shockwave Player trên Mac Os X

PaciSoft – Khắc phục lỗi không thể cài  đặt Shockwave Player trên Mac Os X

Vấn đề.

Một số hệ thống OS X, cài đặt Shockwave Player fail với lỗi nhận được như sau: “Error creating file 1008:5,-5000 Accsess denied error”.

Nguyên nhân.

Cài đặt phần mềm trên hệ thống Mac Os X yêu cầu tên và mật khẩu của Admin. Lỗi này xuất hiện khi người đăng nhập máy tính không  được sự cho phép để cài đặt phần mềm trên hệ thống.

Giải pháp.

Đăng nhập vào hệ thống bằng tên và mật khẩu của “Admin” để cài đặt phần mềm Shockwave Player

Thêm thông tin.

Để biết thêm chi tiết về cài đặt phầm mềm trên Mac Os X, tham khảo AppleCare Knowledge Base Document # 75187 tại Apple OS X support site.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.