Tài liệu Windows Server 2019

Windows Server là nền tảng để xây dựng cơ sở hạ tầng các ứng dụng, mạng và dịch vụ web được kết nối, từ nhóm làm việc đến trung tâm dữ liệu

Download Windows Server 2019

Đối với khách hàng có mua Bảo hiểm Phần mềm hợp lệ đi kèm các phiên bản Server 2016 trước đó, phiên bản Windows Server 2019 mới này có thể được tải xuống từ Volume Licensing Service Center (VLSC) here.

Đối với những người muốn dùng thử trước khi họ thực hiện bất kỳ cài đặt chính thức và mua, bạn có thể nhận được bản đánh giá từ Trung tâm đánh giá here.

Khách hàng đang mua và chạy Windows Server trên Microsoft’s Cloud Service – gọi là Azure, bạn có thể nhận được bản nâng cấp Windows Server 2019, thử Azure Marketplace here.

The team has also announced that Windows Server 2019 will be available for the customers with a Visual Studio Subscription (formerly MSDN or Microsoft Developer Network) later this October of 2018 here. Along with it is available in Visual Studio subscription, it will also be available on the Microsoft Partner Network (MPN) here.

Tài liệu

If you wish to learn more about Windows Server 2019, you can refer to the official documentation here.

If you wish to upgrade to this latest release from an older version, you can check out the new Upgrade Center here.

If you are on the Insider Program for Windows Server, you will continue to get the latest builds as usual.

And finally, if you wish to download it now, you can find it here.

You can read more about this announcement here.

Thông tin tham khảo

© PACISOFT Vietnam – 12/2018