Tạo Policy cho TeamViewer

Hướng dẫn tạo Policy cho TeamViewer

Vấn đề:

Tạo Policy cho TeamViewer cho phép tùy chọn thiết lập tất cả TeamViewer Clients  đã cài đặt một cách tập trung thông qua TeamViewer Management Console. Bằng cách này, chúng ta có thể triển khai và thực thi các cài đặt tương tự cho tất cả các Clients của chúng ta.

Giải quyết:

1. Truy cập https://login.teamviewer.com/LogOn ,sau đó login vào tài khoản TeamViewer.

2. Click HomeTùy chỉnh và triển khai (Design & Deploy) →Chính sách (Policies) →Thêm danh sách (Add policy).

Tạo Policy cho TeamViewer

3. Đặt tên cho Policy vào ô Tên/Name.

4. Click Chọn cài đặt (Select a setting).

Tạo Policy cho TeamViewer

5. Chọn một tùy chọn muốn xác định và thiết lập các giá trị cho các thuộc tính cần thiết.

Tạo Policy cho TeamViewer

6. Click Thêm/ Add.

7. Click Lưu/ Save.

Tạo Policy cho TeamViewer

Quốc Toàn – Pacisoft VietNam