Tạo bộ sưu tập trong SketchUp

Pacisoft – Tạo bộ sưu tập trong SketchUp

1.Đăng nhập 3D Warehouse và chọn Create Collection.

2.Điền các thông tin cần thiết.

  • Thumbnail: Chọn hình ảnh thu nhỏ.
  • Title: Tiêu đề.
  • Description: Mô tả.
  • URL: Chọn đường dẫn.
  • Tags: Chọn tag.

3.Chọn Create Collection.

Leave A Comment?

15 − ten =