Thay đổi định dạng số trang trong Foxit

Pacisoft – Thay đổi định dạng số trang trong Foxit

Các bước thực hiện:

1.Vào Organize > Header& Footer > Add Headers and Footers.

2) Chọn Page number and Date format để thay đổi định dạng số trang.

Leave A Comment?

four × 4 =