Vô hiệu hóa thông báo cảnh báo trong TeamViewer

Vô hiệu hóa thông báo cảnh báo trong TeamViewer

Vấn đề:

Vô hiệu hóa thông báo cảnh báo trong TeamViewer.

Các thông báo cảnh báo (alert messages) trong danh sách Computer & Contact là một phần của kiểm tra theo dõi. Chúng được tích hợp vào phiên bản đầy đủ(full version) của TeamViewer.

Giải quyết:

Chúng ta có thể hủy kích hoạt các thông báo cảnh báo trong TeamViewer settings.

1. Mở TeamVIewer Client

2. Click Extras Options.

Vô hiệu hóa thông báo cảnh báo trong TeamViewer

3. Trên tab TeamViewer options, click AdvancedShow advanced options.

Vô hiệu hóa thông báo cảnh báo trong TeamViewer

4. Bỏ chọn Enable integrated system health checks. Sau đó click OK.

Vô hiệu hóa thông báo cảnh báo trong TeamViewer

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam