Xóa bỏ Application Management Plug-in

Pacisoft – Xóa bỏ Application Management Plug-in

1.Đóng Administration Console trên PC trong đó có một điều khiển Quản trị và các plug-in quản lý muốn loại bỏ.

2.Mở registry.

3.Trong registry, tìm:

  • Dành cho hệ thống 32-bit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\KasperskyLab\Components\28\Plugins
  • Dành cho hệ thống 64-bitng HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\KasperskyLab\Components\28\Plugins

Chi nhánh này chứa một danh sách của tất cả các phần mềm quản lý các plug-in chống virus được cài đặt trong Console nhất định. DisplayName chứa tên của ứng dụng tương ứng.

  • Tìm các nhánh tương ứng với các plug-in tìm và sao chép các UninstallString quan trọng.

  • Mở dấu nhắc dòng lệnh (Start> Run), dán giá trị sao chép, và chạy các lệnh loại bỏ plug-in bằng cách nhấn OK (hoặc nhấn Enter).

Leave A Comment?

2 + five =