Xử lí lỗi hardware-accelerated Vector rendering trong LayOut

Pacisoft – Xử lí lỗi hardware-accelerated Vector rendering trong LayOut

Vấn đề

Một cải tiến mới đã cho phép LayOut 2014 sử dụng card đồ họa trợ giúp quá trình SketchUp render ở chế độ Vector. Sự cải thiện này đòi hỏi bộ nhớ thêm, tuy nhiên nó chỉ sử dụng bộ nhớ với sự hỗ trợ lên đến một giới hạn nhất định. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề mà SketchUp hoặc LayOut luôn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng khi bạn làm việc với các vector mô hình lớn 10.000 ( đặc biệt là người sử dụng máy tính xách tay hoặc các loại máy có card màn hình tích hợp vào bo mạch chủ).

Giải pháp

 • Chọn File > Save AsFile Format > LayOut Version 2013 > Save.
 • Vô hiệu hóa hardware acceleration trong SketchUp:
  1. Chọn Window (Microsoft Windows) or SketchUp (Mac OS X) > Preferences >OpenGL.
  2. Bỏ check Use hardware acceleration.
  3. Chọn OK.
  4. Đóng SketchUp.
 • Giảm mô hình SketchUp, chứa ít hơn 10000.

Leave A Comment?

3 − three =