Cộng tác trên Creative Cloud Libraries và thư mục của Adobe

Cộng tác trên Creative Cloud Libraries và thư mục của Adobe

Tìm hiểu cách chia sẻ thư mục và thư viện và cộng tác với những người dùng khác, từ tài khoản Adobe Creative Cloud của bạn.

Chia sẻ thư viện từ trong ứng dụng dành cho máy tính để bàn:

Thực hiện theo các bước sau để chia sẻ thư viện từ ứng dụng máy tính để bàn hỗ trợ Creative Cloud Libraries:

1. Trong bản Libraries, chọn một thư viện từ trinh đơn pop-up.

2. Mở trình đơn thả xuống và chọn Collaborate.

3. Trong trang trình duyệt mở ra, cung cấp địa chỉ email và một tin nhắn tùy chọn cho một hoặc nhiều cộng tác viên mà bạn muốn chia sẻ thư viện.

4. Chọn xem bạn muốn cấp cho cộng tác quyền Edit (Can edit) hoặc View (Can view). Các quyền này áp dụng cho tất cả cộng tác viên có địa chỉ email bạn đã nhập.

5. Nhấp vào Invite để gửi lời mời hợp tác.

Collaborate on libraries

Chia sẻ thư viện bằng cách sử dụng trang web Creative Cloud

1. Trong bảng điều khiển bên trái Creative Cloud Assets, nhấp Libraries.

2. Từ trình đơn thư mục thư viện, chọn Collaborate.

Share libraries

3. Trong hộp thoại Invite Collaborators, nhập địa chỉ email của một hoặc nhiều cộng tác viên.

4. Chọn xem bạn muốn cấp cho cộng tác quyền Edit (Can edit) hoặc View (Can view). Các quyền này áp dụng cho tất cả cộng tác viên có địa chỉ email bạn đã nhập.

5. Nhấp vào Invite để gửi lời mời hợp tác.

Cộng tác viên của bạn sẽ nhận được một email mời họ tham gia cộng tác và thông báo cho họ biết họ có quyền chỉnh sửa hoặc xem quyền. Các thành viên của Creative Cloud hiện có cũng nhận được thông báo qua ứng dụng và trang web Điện toán đám mây Sáng tạo.

Creative Cloud Libraries collaboration invite

Quản lý cộng tác viên

Hộp thoại Cộng tác viên hiển thị trạng thái của lời mời. Cộng tác viên chưa chấp nhận lời mời đã ‘Mời’ được hiển thị bên cạnh tên / ID email của họ. Khi cộng tác viên chấp nhận lời mời, chuỗi này sẽ không còn hiển thị.

Cộng tác trên các thư mục

Thêm cộng tác viên

1. Bạn có thể chia sẻ một thư mục, sử dụng trang web hoặc thư mục Đám mây Sáng tạo trên màn hình của bạn. Làm một điều trong số sau đây:

Website

Từ trình đơn thư mục, chọn Collaborate. Nếu bạn đang xem nội dung của thư mục chọn Share > Collaborate.

From the folder menu, choose Collaborate

Desktop

Từ trình đơn ngữ cảnh của thư mục, chọn Creative Cloud > Collaborate.

From the folder context-menu, choose Creative Cloud, Collaborate

2. Trong hộp thoại Invite Collaborators, nhập một địa chỉ email. Để mời nhiều cộng tác viên, hãy nhập danh sách địa chỉ email bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy.

3.  Chọn xem bạn muốn cấp cho cộng tác quyền Edit (Can edit) hoặc View (Can view). Các quyền này áp dụng cho tất cả cộng tác viên có địa chỉ email bạn đã nhập.

Click Invite

4. Click Invite

Quản lý cộng tác viên

Bạn có thể dễ dàng quản lý cộng tác viên cho một thư mục chia sẻ. Đơn giản chỉ cần nhấp vào biểu tượng bên cạnh tên thư mục.

Manage collaborators

Bây giờ, trong hộp thoại Phóng to Phối hợp, hãy thực hiện như sau:

  • Để mời một người dùng khác, nhập địa chỉ email, chọn Can edit hoặc Can view, sau đó bấm Invite
  • Để xóa người dùng, hãy nhấp vào biểu tượng X bên cạnh người dùng và nhấp vào Remove Access (nếu cộng tác viên đã chấp nhận lời mời) hoặc Remove Invitation(nếu cộng tác viên chưa chấp nhận lời mời).

Remove access

 

Có thể bạn quan tâm:

 

 

Tagged:Tags:

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.