4 cách đơn giản để chèn ngày và thời gian hiện tại trong Spreadsheet

PaciSoft 4 cách đơn giản để chèn ngày và thời gian hiện tại trong Spreadsheet

4.1. Sử dụng phím tắt để chèn ngày và thời gian:

 “Ctrl” + ” ; “ cho ngày hiện tại

Capture

“Ctrl” + ” ‘ “ cho thời gian hiện tại

Capture

Nếu bạn muốn chèn ngày và giờ hiện tại cùng một thời gian, bạn có thể kiểm tra các cách thức dưới đây.

4.2. Sử dụng công thức để chèn ngày và thời gian

Formula “=today()”

Capture

 Formula ”=now()”

Capture

4.3. Nhập các loại ngày

Sử dụng Ctrl + 1 để mở Format Cells, chọn Custom và nhập vào định dạng mà bạn muốn trong các loại, ví dụ m”.”d”.”yyyy;@, Sau đó bạn có thể nhập 2013/03/25 trong ô.

4.4. Thiết lập các định dạng ngày tháng

Cũng giống như trên, bạn có thể thiết lập các định dạng ngày trong các tùy chọn ngày bằng cách mở Format Cells.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.