Acronis Snap Deploy 5: Chính sách Nâng cấp

Acronis Snap Deploy 5: Chính sách Nâng cấp

Nếu bạn có đăng ký Acronis Advantage Premier / Acronis Advantage Standard cho sản phẩm Deployment của Acronis Snap Deploy, bạn có đủ điều kiện để nâng cấp lên Acronis Snap Deploy 5.

Cách kiểm tra xem bạn có đăng ký hợp lệ không:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang web Acronis;
  2. Truy cập trang My products & Download;
  3. Chọn sản phẩm triển khai của Acronis Snap Deploy của bạn, chọn tab Support (bạn có thể cần phải nhấn “+” để xem tất cả các tab) và kiểm tra ngày hết hạn của chương trình hỗ trợ.

Nếu bạn có một chương trình hỗ trợ tích cực, bạn có đủ điều kiện để nâng cấp lên Acronis Snap Deploy 5.

Nếu chương trình hỗ trợ đã hết hạn, nâng cấp không khả dụng.

Để mua lại gia hạn cho chương trình hỗ trợ hết hạn hãy điền vào Maintenance Form hoặc liên hệ với người bán của bạn.

(!) Vì Acronis Universal Deploy được bao gồm trong tất cả các giấy phép của Acronis Snap Deploy 5, bạn chỉ có thể nhận được các nâng cấp cho các giấy phép máy chuẩn. Giấy phép Acronis Snap Deploy 2/3/4 không thể nâng cấp lên Acronis Snap Deploy 5.

(!) Không cần phải nâng cấp giấy phép triển khai Acronis Snap Deploy 4, vì chúng có thể được sử dụng trong Acronis Snap Deploy 5.