Bật hoặc tắt thanh toán định kỳ cho Office 365 dành cho gia đình

Khi tính năng thanh toán định kỳ được bật cho Office 365 Home hoặc Office 365 Personal bản quyền, bạn sẽ được thanh toán cho đăng ký của mình vào ngày gia hạn. Nếu bạn tắt tính năng thanh toán định kỳ, đăng ký của bạn sẽ hết hạn vào ngày được hiển thị và bạn sẽ không được thanh toán trong tương lai.

Bật tính năng thanh toán định kỳ
 1. Truy cập trang Dịch vụ & đăng ký.
 2. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập bằng email và mật khẩu của tài khoản Microsoft đã liên kết với đăng ký Office 365 của bạn.
 3. Trên trang Dịch vụ & đăng ký trang, xác định đăng ký Office 365 của bạn.
 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Nếu bạn thấy liên kết Bật thanh toán định kỳ, chọn liên kết đó để bật tính năng thanh toán định kỳ.
  • Nếu bạn thấy liên kết Gia hạn, chọn liên kết đó để gia hạn đăng ký của bạn. Thao tác này cũng sẽ bật tính năng thanh toán định kỳ.
  • Nếu bạn không thấy những liên kết được đề cập ở trên nhưng vẫn thấy ngày gia hạn hoặc thấy thông báo về khoản phí sắp tới thì có nghĩa là thanh toán định kỳ đã được bật và đăng ký của bạn sẽ gia hạn vào ngày được hiển thị.
 5. Hãy làm theo lời nhắc để thiết lập tính năng thanh toán định kỳ cho đăng ký của bạn.

Tắt tính năng thanh toán định kỳ
 1. Truy cập trang Dịch vụ & đăng ký.
 2. Nếu được nhắc, hãy đăng nhập bằng email và mật khẩu của tài khoản Microsoft đã liên kết với đăng ký Office 365 của bạn.
 3. Trên trang Dịch vụ & đăng ký trang, xác định đăng ký Office 365 của bạn.
 4. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:
  • Nếu bạn thấy liên kết Tắt thanh toán định kỳ, chọn liên kết đó để tắt tính năng thanh toán định kỳ.
  • Nếu bạn thấy liên kết Hủy bỏ, hãy chọn liên kết đó để hủy đăng ký. Bạn có thể được chọn nhận lại tiền cho thời gian chưa sử dụng. Nếu bạn chọn nhận lại tiền, đăng ký sẽ chuyển sang chế độ giảm chức năng ngay lập tức. Nếu không, bạn sẽ có quyền truy nhập vào đăng ký của mình cho đến khi đăng ký hết hạn.
  • Nếu bạn thấy liên kết Bật thanh toán định kỳ, điều này nghĩa là thành toán định kỳ của bạn đã được tắt.
  • Nếu bạn không thấy tùy chọn để Tắt thanh toán định kỳ hoặc tùy chọn để Hủy bỏ, đồng thời thấy Thanh toán bằng và Không có, đăng ký của bạn sẽ kết thúc vào ngày được chỉ định trong phần Hết hạn vào.
 5. Hãy làm theo các lời nhắc để tắt tính năng thanh toán định kỳ. Bạn sẽ có quyền truy nhập vào đăng ký của mình cho đến khi đăng ký hết hạn.

Xem thêm: