Các ấn bản, phiên bản và ngôn ngữ của WinRAR

 

Winrar có nhiều verison trong 20 năm phát triển và khoảng 46 ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt

Software name License Size
WinRAR x86 (32 bit) 5.71 beta 2 Trial 2863 KB
WinRAR x64 (64 bit) 5.71 beta 2 Trial 3072 KB
RAR 5.71 beta 2 for Linux Trial 546 KB
RAR 5.71 beta 2 for Linux x64 Trial 533 KB
RAR 5.71 beta 2 for FreeBSD Trial 541 KB
RAR 5.71 beta 2 for FreeBSD x64 Trial 583 KB
RAR 5.71 beta 2 for macOS (64 bit) Trial 576 KB

windows Latest localized WinRAR beta versions

Language Version Size
Bulgarian (32 bit) 5.71 beta 2 2913 KB
Bulgarian (64 bit) 5.71 beta 2 3121 KB
Chinese Traditional (32 bit) 5.71 beta 2 3116 KB
Chinese Traditional (64 bit) 5.71 beta 2 3322 KB
Croatian (32 bit) 5.71 beta 2 2910 KB
Croatian (64 bit) 5.71 beta 2 3117 KB
Czech (32 bit) 5.71 beta 1 3069 KB
Czech (64 bit) 5.71 beta 1 3305 KB
Dutch (32 bit) 5.71 beta 2 3188 KB
Dutch (64 bit) 5.71 beta 2 3395 KB
English (32 bit) 5.71 beta 2 2863 KB
English (64 bit) 5.71 beta 2 3072 KB
Finnish (32 bit) 5.71 beta 2 2908 KB
Finnish (64 bit) 5.71 beta 2 3115 KB
French (32 bit) 5.71 beta 2 2952 KB
French (64 bit) 5.71 beta 2 3166 KB
Hungarian (32 bit) 5.71 beta 2 2910 KB
Hungarian (64 bit) 5.71 beta 2 3116 KB
Indonesian (32 bit) 5.71 beta 2 2908 KB
Indonesian (64 bit) 5.71 beta 2 3115 KB
Japanese (32 bit) 5.71 beta 1 3000 KB
Japanese (64 bit) 5.71 beta 1 3209 KB
Portuguese (32 bit) 5.71 beta 2 2907 KB
Portuguese (64 bit) 5.71 beta 2 3115 KB
Portuguese Brazilian (32 bit) 5.71 beta 2 5100 KB
Portuguese Brazilian (64 bit) 5.71 beta 2 5274 KB
Romanian (32 bit) 5.71 beta 1 2960 KB
Romanian (64 bit) 5.71 beta 1 3187 KB
Russian (32 bit) 5.71 beta 2 3016 KB
Russian (64 bit) 5.71 beta 2 3227 KB
Serbian Cyrillic (32 bit) 5.71 beta 2 2952 KB
Serbian Cyrillic (64 bit) 5.71 beta 2 3158 KB
Swedish (32 bit) 5.71 beta 2 2905 KB
Swedish (64 bit) 5.71 beta 2 3112 KB
Turkish (32 bit) 5.71 beta 2 2907 KB
Turkish (64 bit) 5.71 beta 2 3114 KB
Ukrainian (32 bit) 5.71 beta 2 2915 KB
Ukrainian (64 bit) 5.71 beta 2 3125 KB

windows English WinRAR and RAR release

Software name License Size
WinRAR x86 (32 bit) 5.70 Trial 2863 KB
WinRAR x64 (64 bit) 5.70 Trial 3068 KB
RAR for Android 5.70 build 70 local copy Free 5899 KB
RAR 5.70 for Linux Trial 545 KB
RAR 5.70 for Linux x64 Trial 533 KB
RAR 5.70 for FreeBSD Trial 540 KB
RAR 5.70 for FreeBSD x64 Trial 583 KB
RAR 5.70 for macOS (64 bit) Trial 575 KB

windows Localized WinRAR versions

Language Version Size
Arabic (32 bit) 5.70 2906 KB
Arabic (64 bit) 5.70 3110 KB
Armenian (32 bit) 5.70 2907 KB
Armenian (64 bit) 5.70 3111 KB
Azerbaijani (32 bit) 5.70 2907 KB
Azerbaijani (64 bit) 5.70 3112 KB
Belarusian (32 bit) 5.70 2914 KB
Belarusian (64 bit) 5.70 3118 KB
Bulgarian (32 bit) 5.70 2913 KB
Bulgarian (64 bit) 5.70 3117 KB
Burmese (Myanmar) (32 bit) 5.70 2900 KB
Burmese (Myanmar) (64 bit) 5.70 3104 KB
Catalan (32 bit) 5.70 2972 KB
Catalan (64 bit) 5.70 3189 KB
Chinese Simplified (32 bit) 5.70 2987 KB
Chinese Simplified (64 bit) 5.70 3187 KB
Chinese Traditional (32 bit) 5.70 3114 KB
Chinese Traditional (64 bit) 5.70 3320 KB
Croatian (32 bit) 5.70 2910 KB
Croatian (64 bit) 5.70 3114 KB
Czech (32 bit) 5.70 2893 KB
Czech (64 bit) 5.70 3099 KB
Danish (32 bit) 5.70 2905 KB
Danish (64 bit) 5.70 3109 KB
Dutch (32 bit) 5.70 3187 KB
Dutch (64 bit) 5.70 3390 KB
English (32 bit) 5.70 2863 KB
English (64 bit) 5.70 3068 KB
Estonian (32 bit) 5.70 2903 KB
Estonian (64 bit) 5.70 3108 KB
Euskera (32 bit) 5.70 2970 KB
Euskera (64 bit) 5.70 3042 KB
Finnish (32 bit) 5.70 2908 KB
Finnish (64 bit) 5.70 3112 KB
French (32 bit) 5.70 2959 KB
French (64 bit) 5.70 3162 KB
Galician (32 bit) 5.70 2970 KB
Galician (64 bit) 5.70 3042 KB
Georgian (32 bit) 5.70 2903 KB
Georgian (64 bit) 5.70 3108 KB
German (32 bit) 5.70 2989 KB
German (64 bit) 5.70 3199 KB
Greek (32 bit) 5.70 2920 KB
Greek (64 bit) 5.70 3124 KB
Hebrew (32 bit) 5.70 2901 KB
Hebrew (64 bit) 5.70 3105 KB
Hungarian (32 bit) 5.70 2911 KB
Hungarian (64 bit) 5.70 3114 KB
Indonesian (32 bit) 5.70 2890 KB
Indonesian (64 bit) 5.70 3093 KB
Italian (32 bit) 5.70 3020 KB
Italian (64 bit) 5.70 3225 KB
Japanese (32 bit) 5.70 3010 KB
Japanese (64 bit) 5.70 3213 KB
Korean (32 bit) 5.70 2904 KB
Korean (64 bit) 5.70 3108 KB
Lithuanian (32 bit) 5.70 2940 KB
Lithuanian (64 bit) 5.70 3143 KB
Mongolian (32 bit) 5.70 2914 KB
Mongolian (64 bit) 5.70 3119 KB
Norwegian (32 bit) 5.70 2905 KB
Norwegian (64 bit) 5.70 3109 KB
Persian (32 bit) 5.70 2980 KB
Persian (64 bit) 5.70 3184 KB
Polish (32 bit) 5.70 3196 KB
Polish (64 bit) 5.70 3402 KB
Portuguese (32 bit) 5.70 2907 KB
Portuguese (64 bit) 5.70 3112 KB
Portuguese Brazilian (32 bit) 5.70 5099 KB
Portuguese Brazilian (64 bit) 5.70 5304 KB
Romanian (32 bit) 5.70 2950 KB
Romanian (64 bit) 5.70 3175 KB
Russian (32 bit) 5.70 3025 KB
Russian (64 bit) 5.70 3271 KB
Serbian Cyrillic (32 bit) 5.70 2948 KB
Serbian Cyrillic (64 bit) 5.70 3151 KB
Slovak (32 bit) 5.70 2995 KB
Slovak (64 bit) 5.70 3199 KB
Slovenian (32 bit) 5.70 2899 KB
Slovenian (64 bit) 5.70 3103 KB
Spanish (32 bit) 5.70 2970 KB
Spanish (64 bit) 5.70 3188 KB
Swedish (32 bit) 5.70 2905 KB
Swedish (64 bit) 5.70 3109 KB
Thai (32 bit) 5.70 2926 KB
Thai (64 bit) 5.70 3135 KB
Turkish (32 bit) 5.70 2910 KB
Turkish (64 bit) 5.70 3112 KB
Ukrainian (32 bit) 5.70 2912 KB
Ukrainian (64 bit) 5.70 3124 KB
Vietnamese (32 bit) 5.70 2913 KB
Vietnamese (64 bit) 5.70 3116 KB

Updated: 30-04-2019