Các giấy phép bắt buộc để sao lưu và khôi phục VSphere VMS trong Uranium backup

Tài khoản được sử dụng để thực hiện các hoạt động sao lưu qua Uranium phải có các quyền sau:

Mức đặc quyền

Quyền yêu cầu

Kho dữ liệu Quản lý tệp
Duyệt qua
Global Kích hoạt các phương pháp
Hệ thống Vô danh
Đọc
Xem
Máy ảo Cấu hình Thêm đĩa hiện có
Xóa đĩa
Cấp phép Truy cập ngẫu nhiên trên đĩa
Đọc ngẫu nhiên trên đĩa
Nhận tệp Vm
State Tạo ảnh chụp nhanh
Xóa Ảnh chụp nhanh

Thay vào đó, để thực hiện các hoạt động khôi phục, cần có các quyền sau:

Mức đặc quyền

Quyền yêu cầu

Kho dữ liệu Phân bổ không gian
Duyệt qua
Quản lý tệp
Mạng lưới Chỉ định
Cấu hình
Nguồn Gán máy ảo cho nhóm
Tạo nhóm
Đổi tên nhóm
Hệ thống Vô danh
Đọc
Xem
Máy ảo Cấu hình Thêm đĩa hiện có
Thêm đĩa mới
Cấu hình nâng cao
Thay đổi theo dõi
Cho thuê đĩa
Xóa đĩa
Tương tác Kết nối thiết bị
Tắt nguồn
Bật nguồn
Kiểm kê Đăng ký
Hủy đăng ký
Cấp phép Truy cập ngẫu nhiên trên đĩa
Đọc ngẫu nhiên trên đĩa
Nhận tệp Vm

Mời các bạn đón đọc các nội dung khác về Uranium tại đây

Biên dịch bởi Thanh Bình – pacisoft.com.vn