Các lệnh Rhino 6 dành cho Windows không có trong Rhino 6 dành cho Mac

 

Có một số lệnh Rhino 6 cho Windows chưa có trong Rhino 6 cho Mac. Một số lệnh được lên kế hoạch để bổ sung trong Rhino 6 cho Mac, một số lệnh có các đối tác phù hợp với Mac và một số lệnh không có trong lộ trình của chúng tôi. Vui lòng đăng câu hỏi về các lệnh bị thiếu cụ thể trong danh mục Rhino for Mac Discourse hoặc kiểm tra trình theo dõi vấn đề của chúng tôi để xem những gì hiện đang được phát triển

 • 3View (RH-36782)
 • Alerter
 • AssignBlankTexture
 • AttachGHSData (RH-36747)
 • BringViewportToTop
 • Calc
 • CalcRPN
 • CloseViewport
 • CommandPrompt
 • Dig(Calibrate, Click, Disconnect, Line, Pause, Scale, Section, Sketch)
 • Digitize
 • DisplayCommandPrompt
 • EditScript (RH-44752)
 • Faro(Diagnostics, HardwareConfig, Probes, SetLogFile, Temperature)
 • FindText (có sẵn trong RhinoWIP)
 • Fullscreen (RH-57947)
 • IncrementalSave
 • LimitReferenceModel
 • LoadScript
 • MatchAnnotation
 • MicroScribe(CalibrateTip, DeviceInfo, SelectTip)
 • NewViewport (RH-38901)
 • NextViewportToTop
 • PopupMenu
 • PopupToolbar
 • PushViewportToBack
 • ReadViewportsFromFile
 • ReportProblem
 • Restore
 • Revert
 • RPC
 • RpcSetAnimationFrame
 • Run
 • RunScript
 • SelectionFilter (RH-36532)
 • SetWorkingFolder
 • ShowToolbar (see: ShowToolPalette trong Rhino for Mac)
 • SpaceMouse
 • SplitViewportHorizontal (RH-36727)
 • SplitViewportVertical (RH-36727)
 • SwapView
 • TextProperties
 • ToggleFloatingViewport
 • Toolbar
 • ToolbarLock
 • ToolbarReset
 • Turntable (see: SetTurntableAnimation trong Rhino for Mac)
 • ViewportTabs
 • WalkAbout
 • WebBrowser
 • Worksession (RH-36512)

Biên dịch bởi Thanh Bình – Pacisoft.com.vn