Cách để in các trường nhận xét và biểu mẫu trên Foxit

Khi một người dùng in một biểu mẫu tương tác hay một tệp PDF có bao gồm những bình luận để đảm bảo tất cả mọi thông tin đều được in thì cài đặt “Document and markups” phải được chọn. Tùy chọn này không được chọn có thể là kết quả trong khi in đã gặp lỗi với mẫu dữ liệu hay các nhận xét.

Mở tệp PDF của Foxit, đi đến tab File và chọn Print. Trong hộp Print, chọn “Document and markups” trong phần Print What.

Biên tập bởi Thu Uyên – iworld.com.vn