Cách để tạo tệp PDF có thể điền nhanh chóng trong PhantomPDF

Bạn đừng chỉ cảm thấy ghét khi bạn nhận một biểu mẫu qua mail nhưng bạn không thể điền nó nhanh chóng và gửi nó trở lại cho người gửi nếu không có thêm các bước in ra?

Chúng tôi có công cụ để giúp bạn hoàn thành việc một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng PhantomPDF!

BƯỚC 1: Tạo mẫu có thể điền được trong Word hoặc mở biểu mẫu có thể điền được tồn tại trong tài liệu Word.

BƯỚC 2: Sử dụng thêm Foxit PhantomPDF  Add – In vào MS Word. Đi đến Foxit PDF > tạo PDF.

BƯỚC 3: Bạn sẽ được nhắc nhở với dòng nội dung sau. Chọn OK

BƯỚC 4: Chỉ một tài liệu đã được mở thành công trong PhantomPDF. Đi đến Form>Run Form Recognition.

BƯỚC 5: Bạn sẽ nhận được thông báo cho biết “Mẫu PDF của bạn đã được tạo” Bấm ok và bắt đầu điền.

Bây giờ, bạn sẽ không bao giờ phải in ra một biểu mẫu điền nào trừ khi bạn thực sự muốn!

Biên tập bởi Thu Uyên – iworld.com.vn