Cách đồng bộ Eset Remote Administrator với Active Directory

Hướng dẫn tạo Task để đồng bộ Eset Remote Administrator  với Active Directory

Vấn đề:

  • Synchronization task  được dùng để đồng bộ thiết bị ảo ESET Remote Adminstrator (ERA) hoặc ERA cho Linux với Active Directory (AD)
  • Nếu quá trình đồng bộ ERA trong windows server không thành công, ta có thể dùng Task để đồng bộ ERA với AD.

Giải quyết:

1. Mở ERA Web console bằng trình duyệt và login vào (https://localhost/era/)

2. Click Admin  → Server Tasks → Static Group Synchronization và chọn New.

Đồng bộ Eset Remote Adminstrator với Active Directory

3. Chọn Basic

  • Name: Điền tên synchronization bạn muốn đặt
  • Description: Mô tả Synchronization (không bắt buộc)
  • Task: chọn Static Group Synchronization 
  • Run Task: tích chọn Run task immediately after finish

Đồng bộ Eset Remote Adminstrator với Active Directory

4. Mở rộng mục Setting

Tại vị trí Static group name: chọn Select

Sau đó chọn Static Group (đã tạo trước đó – tham khảo tại đây) mà bạn muốn đồng bộ, sau đó click OK.

Đồng bộ Eset Remote Adminstrator với Active Directory

Đồng bộ Eset Remote Adminstrator với Active Directory

5. Tại mục Server Connection Settings. Điền thông tin:

Server: nhập Server Name hoặc Địa chỉ IP

Login: nhập thông tin đăng nhập được dịnh dạng dưới dạng DOMAIN\Username

Password: nhập password.

Và Click chọn Use LDAP instead Active Directory.

Đồng bộ Eset Remote Adminstrator với Active Directory

6. Tại mục  LDAP Parameters .

Presets: click Customer , chọn Direcroty Active

Đồng bộ Eset Remote Adminstrator với Active Directory

7. Tích chọn Use Simple Authentication.

Đồng bộ Eset Remote Adminstrator với Active Directory

8. Tại mục Synchronization setting.

Distinguished Name: Click Browser. Chọn group mà bạn muốn đồng bộ sau đó click OK.

Đồng bộ Eset Remote Adminstrator với Active Directory

9. Click Finish để kết thúc quá trình Synchronization.

PACISOFT Vietnam

Nguyen Quoc Toan