Cách khởi động và đóng AnyDesk

Lưu ý: Bài viết này dựa trên nền tảng Windows.

AnyDesk có một số chế độ chạy có thể ảnh hưởng đến cách nó khởi động và đóng.

 1. AnyDesk không cần cài đặt. (bản portable)
 2. AnyDesk có cài đặt.
 3. AnyDesk không cần cài đặt nhưng có quyền nâng cao.

Các chế độ đó xác định các đặc điểm của AnyDesk. Nói chung, nó là để phân biệt giữa bản portable và bản cài đặt.

AnyDesk không cần cài đặt

 • AnyDesk không chạy khi khởi động và do đó không thể truy cập được cho đến khi khởi động theo cách thủ công.
 • AnyDesk đóng hoàn toàn khi cửa sổ chính được đóng.
 • AnyDesk không thể hoạt động bên ngoài phiên người dùng / không thể chuyển sang màn hình đăng nhập.
 • AnyDesk không thể khởi động lại thiết bị và không thể quay lại màn hình đăng nhập
 • AnyDesk không thể tự động đăng ký Alias mà không cần cài đặt.
 • Truy cập không cần giám sát chỉ hoạt động sau khi khởi động.

AnyDesk có cài đặt

 • AnyDesk tạo ra một service khi cài đặt để đảm bảo tính khả dụng và quyền nâng cao (đối với AnyDesk) khi khởi động.
 • AnyDesk có sẵn bên ngoài phiên người dùng / có thể chuyển sang màn hình đăng nhập / đăng xuất.
 • Để đóng AnyDesk, hãy đóng control process, được tìm thấy trong khay taskbar.
Đóng control-process cũng đóng luôn cả service. Hành động này phải được xác nhận bởi UAC-prompt.
 • AnyDesk có thể khởi động lại thiết bị và quay lại màn hình đăng nhập.
 • Truy cập không cần giám sát luôn có sẵn.

Chạy AnyDesk không cần cài đặt nhưng với quyền nâng cao

Có ba tùy chọn để cấp quyền nâng cao cho AnyDesk theo cách thủ công khi chưa được cài đặt:

 1. Gửi yêu cầu quyền nâng cao cho phía xa thông qua menu actions. Xem quyền nâng cao
 2. Chạy AnyDesk với tư cách Quản trị viên thông qua Context Menu.
 3. Tạo một ứng dụng tùy chỉnh:
  1. Tự động chạy với tư cách Quản trị viên.
  2. Không cho phép cài đặt.
 • AnyDesk không chạy khi khởi động Windows và do đó không thể truy cập được cho đến khi được thực thi theo cách thủ công.
 • AnyDesk đóng hoàn toàn khi cửa sổ chính bị đóng.
 • AnyDesk có thể hoạt động bên ngoài phiên người dùng / chuyển sang màn hình đăng nhập. (chạy dưới dạng SYSTEM)
 • AnyDesk có thể khởi động lại thiết bị và quay lại màn hình đăng nhập khi được thực hiện từ menu actions.
 • Truy cập không giám sát khả dụng sau khi khởi động AnyDesk.

Biên dịch bởi Vinh Thức – Pacisoft.com