Cài đặt Acronis Snap Deploy 5

Cài đặt Acronis Snap Deploy

Với việc cài đặt điển hình, các thành phần sau sẽ được cài đặt:

  • Acronis Snap Deploy 5 OS Deploy Server – yêu cầu có ít nhất một giấy phép. Giấy phép sẽ chỉ được thực hiện (sử dụng) để triển khai;
  • Acronis Snap Deploy 5 Management Console
  • Acronis PXE Server
  • Acronis Snap Deploy 5 License Server
  1. Chạy tệp cài đặt và chọn Install Acronis Snap Deploy 5:

acronis snap deploy

  1. Chọn Typical

acronis snap deploy

  1. Vì cài đặt điển hình bao gồm Acronis OS Deploy Server, bạn cần phải thêm ít nhất một chìa khóa cấp phép vào thời điểm này:

acronis snap deploy

Giấy phép sẽ chỉ được thực hiện (sử dụng) để triển khai.

  1. Chọn thư mục cài đặt và chọn Next:

acronis snap deploy

  1. Kiểm tra nếu muốn tham gia Acronis Customer Experience Program:

acronis snap deploy

  1. Xem lại bản tóm tắt cài đặt và nhấp vào Install:

acronis snap deploy

Không cần khởi động lại máy để hoàn tất quá trình cài đặt.