Cài đặt iOS MDM Mobile Devices Server trên Kaspersky Security Center

Cài đặt iOS MDM Mobile Devices Server trên Kaspersky Security Center

Vấn đề:

Cài đặt iOS MDM Mobile Devices Server trên Kaspersky Security Center.

Ngoài Android mobile devices còn  có iOS mobile devices. Chúng cũng cần được quản lý. Trong Kaspersky Mobile Devices Management, thành phần Kaspersky Security Center chịu trách nhiệm quản lý các thiết bị iOS là iOS MDM Mobile Devices Server.

Giải quyết:

Bước 1: Cấu hình địa chỉ IP để mobile devices kết nối với iOS MDM server.

1.Mở Kaspersky Sevurity Center.

2.Chọn Administration Server >Advanced >Remote installation >Installation packages.

3.Click chuột phải iOS MDM Server, chọn Properties.

Cài đặt iOS MDM Mobile Devices Server trên Kaspersky Security Center

4.Chọn Settings dưới trường Sections.

5.Tại mục iOS MDM Server address, chọn Use specified address

6.Nhập địa chỉ IP của máy chủ (máy mà chúng ta cài Kaspersky Security Center)

7.Click OK.

Cài đặt iOS MDM Mobile Devices Server trên Kaspersky Security Center

Bước 2: Cài đặt iOS MDM Mobile Device Server

1.Mở Administration Server

2.Chọn Tasks >Create a task.

Cài đặt iOS MDM Mobile Devices Server trên Kaspersky Security Center

3.Click Install application remotely dưới trường Kaspersky Security Center 10 Administration Server. Sau đó click Next.

Cài đặt iOS MDM Mobile Devices Server trên Kaspersky Security Center

4.Chọn iOS MDM Server >click Next.

Cài đặt iOS MDM Mobile Devices Server trên Kaspersky Security Center

5.Tick Install Network Agent along with this applicationKaspersky Security Center 10 Network Agent. Sau đó click Next.

6.Click Next.

7.Click Next.

8.Chọn Move unassigned devices to this group >click Browse

9.Chọn Mobile Device Management >click OK.

Cài đặt iOS MDM Mobile Devices Server trên Kaspersky Security Center

10.Click Next.

11.Chọn Select networked devices discovered by Administration Server.

Cài đặt iOS MDM Mobile Devices Server trên Kaspersky Security Center

12.Chọn PC dùng để quản lý iOS mobile devices. Sau đó click Next.

Cài đặt iOS MDM Mobile Devices Server trên Kaspersky Security Center

13.Chọn Account required >click Add.

14.Nhập thông tin tài khoản sau đó click OK.

Cài đặt iOS MDM Mobile Devices Server trên Kaspersky Security Center

15.Click Next.

16.Click Next.

17.Điền tên cho task. Sau đó click Next.

18.Tick Run task after Wizard finishes. Sau đó click Finish.

Cài đặt iOS MDM Mobile Devices Server trên Kaspersky Security Center

19.Chờ cho đến khi Task được thực thi thành công.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn