Cấu hình cài đặt ThinkDesign 2019

Yêu cầu cấu hình cho việc cài đặt thành công bộ Think3 – ThinkDesign version 2019

GENERAL SYSTEM REQUIREMENTS FOR THINKDESIGN 2019

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đang cài đặt phiên bản phần mềm thích hợp cho hệ điều hành của mình.
ThinkDesign 2019 chỉ được hỗ trợ trên các hệ điều hành 64 bit và không thể cài đặt trên hệ thống 32 bit.

Tối thiểu
Operating System
Windows® 10 (64 bit), Windows® 8.1 (64 bit), Windows® 8 (64 bit), Windows® 7 (64 bit)
CPU Type
Intel® x64 or SSE2-enabled processor for AMD systems
Memory
4 GB RAM
Disk Space
1.5 GB for a typical installation
Graphics
512 MB OpenGL 2.0 Graphics Accelerator
Other
Microsoft® .NET Framework 3.5 or later
Microsoft® Internet Explorer 8.0 or later
Khuyến nghị
Operating System
Windows® 10 (64 bit), Windows® 8.1 (64 bit), Windows® 8 (64 bit), Windows® 7 (64 bit)
CPU Type
Intel® Xeon® processor with Intel EM64T support and SSE2 technology, AMD Opteron® processor with SSE2 technology
Memory
8 GB RAM
Disk Space
1.5 GB for a typical installation
Graphics
1 GB OpenGL 3.0 Graphics Accelerator
Other
Microsoft® .NET Framework 3.5 or later
Microsoft® Internet Explorer 8.0 or later
Đồ hoạ

Bảng sau đây thu thập tất cả các card đồ họa được DPT kiểm tra. Cột Driver Version chứa driver được kiểm tra: mọi phiên bản ưu việt từ phiên bản được kiểm tra đều được coi là tốt.


Driver Version
NVIDIA Products
362.56
Quadro™ K5200, K4200, K2200, K620
362.56
Quadro™ K5000, K4000, K2000, K600
362.56
Quadro™ 6000, 5000, 600
341.95
Quadro™ 400
341.95
Quadro FX™ 5800, 4800, 3800, 1800, 580, 380
341.95
Quadro FX™ 5600, 4600
341.95
Quadro FX™ 4700, 3700, 1700, 570, 370
311.50
Quadro FX™ 3450 (**)
307.45
Quadro FX™ 5500, 4500, 4000, 3500, 1500, 1400, 560, 550, 540 (**)
270.71
Quadro FX™ 3400/4400 (*)
Driver Version
AMD Products
15.201.2401
FirePro™ W5100, W5000 , W4100, W2100

Notes:
(*) Only for Windows 7. No driver for Windows 8, 8.1 and 10
(**) Only for Windows 7 and 8. No driver for Windows 8.1 and 10

The profile setting is automatic. For customization, choose ThinkDesign from the application/profile list and the use of Block Transfer for Buffer Flipping Mode is recommended.
Ensure to run graphics Self Tune from the application
Tools –> Options –> System Options –> Graphics –> Graphics Card –> Self Tune.

Nguồn: https://www.dptcorporate.com/products/requirements/