Cấu hình chế độ update policies cho group trong Symantec

Cấu hình chế độ update policies cho group trong Symantec

Vấn đề:

  • Chúng ta có thể  chị định để Symantec Endpoint Protection Manager updates policy xuống client theo dạng push hoặc pull. Theo như mặc định, Symantec Endpoint Protection Manager sẽ update policy xuống client theo dạng push.
  • Nếu chúng ta chọn dạng pull, theo mặc định cứ mỗi 5 phút, Symantec Endpoint Protection Manager sẽ pull một lần. Chúng ta có thể thay đổi khoảng thời gian này theo nhu cầu.

Giải quyết:

Để cấu hình chế độ update policy theo dạng push hay pull cho group, ta thực hiện các bước sau đây:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Manager Console.

2. Tiến hành login tài khoản SEPM.

3. Tại giao diện Console, chọn tab Clients.

4. Dưới trường Clients, chọn group mà chúng ta muốn chỉ định chế độ update policy theo dạng push hoặc pull.

5. Chọn Policies.

6. Bỏ tích chọn Inherit policies and setting from the parent group “group name”.

7. Dưới trường Location-independent Policies and Settings, chọn Settings, chọn Communications Settings.

8. Tại hộp thoại Communications Settings for group name, dưới trường Download, tích chọn Download policies and content from the management server.

9. Chọn một trang 2 dạng tasks:

  • Chọn Push mode.
  • Hoặc chọn Pull mode và dưới trường Heartbeat Interval, cài đặt thời gian mà chúng ta muốn update policy xuống client (mặc định là 5phut một lần)

10. Chọn OK.

Cấu hình chế độ update policies cho group trong Symantec

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn