Cấu hình IMAP cho eM Client

Cấu hình IMAP cho eM Client

Vấn đề:

eM Client (www.emclient.com) là một ứng dụng email cho Windows. Sử dụng IMAP, chúng ta có thể đồng bộ hộp thư SmarterMail với eM Client.

IMAP là một giao thức mới  để giữ tất cả các thư và thư mục trên máy chủ. Không giống như POP, IMAP giao tiếp hai chiều giữa tất cả các thư mục trong hộp thư SmarterMail và ứng dụng email. Điều này có nghĩa khi đăng nhập vào giao diện Web SmarterMail, các hành động mà ta thực hiện trên ứng dụng email và trên các thiết bị di động sẽ tự động xuất hiện trong giao diện Web (và ngược lại).

Giải quyết:

Để tạo kết nối IMAP với SmarterMail, thực hiện các bước sau đây:

1. Mở ứng dụng eM Client.

2. Click Menu →Click Tools →Click Account.

Cấu hình IMAP cho eM Client

3. Click Mail →Click Others →Click Next.

Cấu hình IMAP cho eM Client

4. Nhập địa chỉ SmarterMail vào trường Email address, sau đó click Next.

Cấu hình IMAP cho eM Client

5. Chọn IMAP và điền thông tin vào các trường Incoming server, user name và nhập password, sau đó click Next.

Cấu hình IMAP cho eM Client

6. Điền thông tin vào các trường Outgoing server, user name và nhập password, sau đó click Next.

Cấu hình IMAP cho eM Client

7. Tại mục Test configuration, nếu có bất kỳ cấu hình nào không thành công (SMTP hoặc IMAP), click Fix để giải quyết lỗi. Nếu không có lỗi, click Next.

Cấu hình IMAP cho eM Client

8. Thực hiện bất kỳ sửa đổi cần thiết nào đối với tên hiển thị của tài khoản được sử dụng trong eM Client. Nhập User name mà bạn muốn nó xuất hiện trên email gửi đi. Sau đó click Next.

Cấu hình IMAP cho eM Client

9. Click Finish để kết thúc quá trình cấu hình IMAP.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam