Critical Error in Error Logs tab or bperror report is inaccurate

Mô tả

  • Trong NetBackup 7.7.3 được thông báo sau có thể hiển thị trong Activity Monitor Error Logs hoặc trong các bperror reports:
  • Lỗi nghiêm trọng  “cannot determine connection host name” from JOBID “0”.
  • Thông báo này không báo cáo một lỗi nghiêm trọng và có thể được bỏ qua. Thông tin sai lệch này sẽ được sữa trong một thông báo NetBackup tương lai.

Giải quyết vấn đề

  • Bỏ qua tin nhắn. Thông báo này không báo cáo một lỗi nghiêm trọng.
  • Điều khoản sử dụng cho thông tin này được tìm thấy trong Legal Notices.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.