Di chuyển Enterprise Vault SQL

Pacisoft – Di chuyển Enterprise Vault SQL

Các bước di chuyển Enterprise Vault SQL:

Bước 1: Xác định vị trí của cơ sở dữ liệu

1.Directory, Fingerprint và Vault Store
Directory database
a.Right click Enterprise Vault và chọn Properties.
b.Chọn Change Directory SQL Server.
c.Liệt kê SQL Server.
Fingerprint database
a.Right-click Vault Store Group và chọn Properties.
b.Chọn Database.
c.Liệt kê SQL Server.
Vault Store database
a.Right-click Vault Store và chọn Properties.
b.Chọn Database.
c.Liệt kê tên và dữ liệu SQL Server.
2.Dừng tất cả Enterprise Vault services.
Bước 2: Cấu hình permissions và protocols

Bước này được thực hiện trên SQL Server mới.

1.Xác nhận Vault Service Account là một thành viên của nhóm quản trị.
2.Xác nhận Vault Service Account được giao vai trò dbcreator.
a.Mở SQL Server Management Studio.
b.Vào Security > Logins > right-click Vault Service account và chọn Properties.
c.Chọn Server Roles và xác nhận dbcreator đã check.
3.Cấp tài khoản Vault Service “Select” quyền truy cập vào các bảng msdb sau đây:
 • sysjobs
 • sysjobschedules
 • sysjobservers
 • sysjobsteps.

Lưu ý: Sử dụng các kịch bản sau đây để cấp lựa chọn quyền truy cập vào Vault Service Account trên các bảng MSDB. Thay thế DOMAIN\VSA bởi Vault Service Account:

USE MSDB
GRANT SELECT ON dbo.sysjobs TO “DOMAIN\VSA”
GRANT SELECT ON dbo.sysjobschedules TO “DOMAIN\VSA”
GRANT SELECT ON dbo.sysjobservers TO “DOMAIN\VSA”
GRANT SELECT ON dbo.sysjobsteps TO “DOMAIN\VSA”

4.Gán vai trò cơ sở dữ liệu “SQLAgentUserRole” tới tài khoản Vault Service.

5.Xác nhận TCP/IPNamed Pipes được kích hoạt.

a.Mở SQL Server Configuration Manager

b.Vào SQL Server Network Configuration và chọn Protocols for <instance name>.

c.Xác nhận TCP/IPNamed Pipes dưới Status.

Bước 3: Sao lưu và sao chép cơ sở dữ liệu

Bước này được thực hiện trên SQL Server cũ.

1.Sao lưu cơ sở dữ liệu Enterprise Vault. Bao gồm bất kỳ cơ sở dữ liệu có tên có “Enterprise Vault” hoặc “EVVS” lúc bắt đầu. Có thể tham khảo thêm  built-in backup feature of SQL Management Studio.

Lưu ý: Các giải pháp sao lưu với chuyển hướng khôi phục, chẳng hạn như NetBackup của Symantec và Backup Exec, cũng sẽ làm việc tốt nhưng nằm ngoài phạm vi của hướng dẫn này. Tham khảo tài liệu phần mềm sao lưu để được giúp đỡ với khôi phục lại bản sao lưu cơ sở dữ liệu đến một máy chủ mới.

2.Sao chép các tập tin sao lưu vào các máy chủ SQL mới.

Bước 4: Khôi phục cơ sở dữ liệu

Bước này được thực hiện trên SQL Server mới.

Khôi phục cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các tập tin sao lưu sao chép. Tham khảo thêm Restore the databases.

Bước 5: Cập nhật vị trí của các cơ sở dữ liệu

Bước này có thể được thực hiện một trong hai cách:

1.Hỗ trợ kỹ thuật Symantec cung cấp một kịch bản để tự động phát hiện di chuyển dữ liệu EV và cập nhật vị trí của họ để trỏ đến SQL Server mới. Xem thêm related article.
2.Các bản cập nhật cũng có thể được thực hiện bằng tay, sử dụng một sự kết hợp RegEdit, SQL Management Studio, và quản trị ODBC Data Source. Xem thêm :

 • Step 5A: Cập nhật cơ sở dữ liệu vân tay (Trên server mới):
  1. Tham khảo thêm tại: https://www.symantec.com/docs/TECH64655
  2. Lặp lại dữ liệu Fingerprint.
 • Bước 5B: Cập nhật cơ sở dữ liệu Monitoring (Trên server mới):
  1. Mở SQL Server Management Studio.
  2. Thay thế giá trị New_SQL_Server với tên máy chủ SQL mới.

   USE EnterpriseVaultDirectory
   UPDATE MonitoringSettings
   SET SQLServer = ‘New_SQL_Server

 • Bước 5C: Cập nhật cơ sở dữ liệu thư mục trong Registry (Bước này được thực hiện trên Enterprise Vault Server.):
  1. Chọn Start > Run, regedit  OK.

   For 32bit systems,HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\KVS\Enterprise Vault\Directory\DirectoryService.  

   For 64bit systems, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\KVS\Enterprise Vault\Directory\DirectoryService

  2. Nhấp đúp vào SQLServer Name.
  3. Nhập tên của máy chủ SQL mới trong lĩnh vực dữ liệu giá trị và nhấn OK.
  4. Chạy Enterprise Vault Directory Service.
 • Bước 5D: Cập nhật cơ sở dữ liệu Vault Store(Bước này được thực hiện trên Enterprise Vault Server.):
  1. Mở Vault Administration Console (VAC), kích chuột phải vào tên của Vault Store và chọn Properties.
  2. Chọn Database.
  3. Tiếp đến SQL Server, nhập tên của máy chủ SQL mới và nhấn OK.
  4. Lặp lại các bước 1-3 cho bất kỳ Vault Stores còn lại.
  5. Bắt đầu dịch vụ Enterprise Vault còn lại.
 • Bước 5E: Cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm toán(Bước này được thực hiện trên Enterprise Vault Server.):
  1. For 32bit systems, Mở Data Sources (ODBC) từ Administrative Tools trên Enterprise Vault Server. For 64bit systems, tìm đến %systemroot%\syswow64\odbcad32.exe.
  2. Chọn System DSN.
  3. Chọn EVAudit.
  4. Chọn Configure.
  5. Trên trang đầu tiên của wizard, dưới Which SQL Server do you want to connect to?,nhập tên của máy chủ SQL mới.
  6. Tiếp tục thông qua các hướng dẫn và nhấn Finish để áp dụng các thay đổi.

Bước 6: Tiếp tục các hoạt động EV sử dụng SQL Server mới
Bước này được thực hiện trên Enterprise Vault Server.

1. Khởi động lại tất cả các Enterprise Vault services.

2. Kiểm tra Event Viewer cho các lỗi kết nối với cơ sở dữ liệu.

3. Kiểm tra vị trí Directory, Fingerprint, và Vault Store một lần nữa, như trong Bước 1. Họ sẽ hiển thị tên của SQL Server mới.

4. Đừng quên cập nhật bất kỳ công việc sao lưu theo lịch trình để họ sao lưu mới của SQL Server. Đó là khuyến cáo rằng các bản sao của cơ sở dữ liệu EV trên SQL Server cũ không được gỡ bỏ cho đến khi một bản sao lưu đầy đủ của cơ sở dữ liệu trên SQL Server mới đã được hoàn thành.

Trên đây là cách di chuyển Enterprise Vault SQL, chúc bạn thành công.