Đồng bộ eM Client với Microsoft Exchange

Đồng bộ eM Client với Microsoft Exchange

Vấn đề:

eM Client có thể được cài đặt với Microsoft Exchange và thay thế Outlook, đồng bộ hóa email, danh bạ, lịch và nhiệm vụ. Điều này cho phép chúng ta sử dụng đầy đủ tất cả các chức năng mà tài khoản MS. eM Client hỗ trợ Microsoft Exchange 2007 trở lên.

Các tính năng khi chúng ta đồng bộ:

  • Đồng bộ hóa và chia sẻ email của bạn
  • Hỗ trợ thư mục công cộng
  • Trả lời Tự động (ngoài văn phòng)
  • Đồng bộ hóa và chia sẻ lịch, danh bạ của bạn
  • Hỗ trợ danh sách truy cập toàn cầu (GAL)
  • Hỗ trợ tài khoản được ủy nhiệm.

Giải quyết:

eM Client sẽ tự động phát hiện các thiết lập OS X Server của chúng ta và đồng bộ hóa tất cả các dịch vụ có sẵn (e-mail, lịch, nhiệm vụ, địa chỉ liên lạc, nhắn tin tức thời).

1. Mở giao diện eM Client trên desktop

2. Click Menu Tool Account.

Đồng bộ eM Client với Microsoft Exchange

3. Click Add new account .

Đồng bộ eM Client với Microsoft Exchange

4. Tại cửa sổ New Account, click Mail Exchange. Sau đó click Next.

Đồng bộ eM Client với Microsoft Exchange

5. Nhập thông tin chi tiết tài khoản Microsoft Exchange của bạn gồm Email address, User name và Password. Sau đó click Next.

Đồng bộ eM Client với Microsoft Exchange

6. Điền username vào trường Your name, click Next.

Đồng bộ eM Client với Microsoft Exchange

7. Chúng ta có thể chọn dịch vụ Exchange muốn sử dụng trong eM Client. Sau đó click Finish để kết thúc quá trình cài đặt đồng bộ.

Đồng bộ eM Client với Microsoft Exchange

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam