Đồng bộ eM Client với SmarterMail

Đồng bộ eM Client với SmarterMail

Vấn đề:

SmarterMail là một sự cộng tác thư điện tử của Windows và Server để trò chuyện trực tiếp. eM Client có thể được sử dụng để thay cho giao diện web SmarterMail hoặc kết hợp với giao diện web SmarterMail. eM Client hoạt động liên tục với SmarterMail để đồng bộ hóa email, danh bạ, lịch và các tác vụ và cho phép truy cập vào tin nhắn nhanh của SmarterMail để cung cấp khả năng giao tiếp trong thời gian thực.

Các tính năng khi chúng ta đồng bộ:

  • Có thể làm việc với email khi ngoại tuyến.
  • Không yêu cầu cấu hình.
  • Đồng bộ hóa lịch và danh bạ của chúng ta.
  • Trò chuyện trực tiếp với đồng nghiệp của chúng ta.

Giải quyết:

1. Mở giao diện eM Client trên desktop.

2. Click Menu Tool Account.

Đồng bộ eM Client với SmarterMail

3. Click Add new account .

Đồng bộ eM Client với SmarterMail

4. Tại cửa sổ New Account, nhập địa chỉ email SmarterMail của bạn vào trường Email phía dưới Automatic setup. Sau đó click Next.

Đồng bộ eM Client với SmarterMail

5. Nhập thông tin user vào trường Your Name. Sau đó click Next.

Đồng bộ eM Client với SmarterMail

6. Click Finish để kết thúc quá trình cài đặt đồng bộ.

Lưu ý: Nếu máy chủ SmarterMail hoặc nhà cung cấp không bật EWS, chúng ta  có thể đồng bộ hóa email, danh sách liên hệ và lịch bằng các giao thức đồng bộ hóa khác.

Đồng bộ eM Client với SmarterMail

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam