Đồng bộ hóa thư mục với các thiết bị di động

Pacisoft – Đồng bộ hóa thư mục với các thiết bị di động

Tổng quan

Trong Kerio Connect Client, bạn có thể chọn thư mục sẽ đồng bộ hóa với iCal/CalDAV/CardDAV/Exchange ActiveSync.

Chọn thư mục để đồng bộ hóa:

1.Nhấp vào tên của bạn trong Kerio Connect Client và chọn Settings.

2.Vào Folders to Sync.

3.Chọn thư mục sẽ đồng bộ hóa.

4.Save.

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.