High Veeam ONE Database IOPS Index

Thử thách

Bắt đầu với phiên bản 9, máy chủ cơ sở dữ liệu Veeam ONE cho thấy high IOPS  khoảng 700-800 hoạt động / giây với đột biến thường xuyên vượt quá 2500 hoạt động mỗi 5 phút.

Nguyên nhân

Là một giải pháp theo dõi thời gian thực, Veeam ONE tích cực thực hiện hoạt động đầu vào-đầu ra so với cơ sở dữ liệu của nó. Phiên bản 9 sử dụng công cụ giám sát sửa đổi. Thu thập dữ liệu và thủ tục ghi dữ liệu, cơ sở dữ liệu đã được đại tu, tăng danh sách các bộ đếm hiệu suất được thu thập, số lần hoạt động mỗi giây liên quan đến cơ sở dữ liệu SQL và WMI. Các dữ liệu được thu thập và ghi vào cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng các thuật toán phức tạp để xử lý dữ liệu hiệu suất và báo động.

Các quy trình nói trên tạo ra chỉ số IOPS tương đối ổn định.

Phương pháp

Hành vi này là do thiết kế. Các giải pháp khả thi để cân bằng bao gồm:

  • Di chuyển cơ sở dữ liệu Veeam One đến một kho dữ liệu chuyên dụng để giảm thiểu tác động đối với các ứng dụng khác
  • Thay đổi chế độ khả năng mở rộng theo KB2017.