Hướng dẫn cài đặt lịch cho eM Client

Hướng dẫn cài đặt lịch cho eM Client

Vấn đề:

eM Client là ứng dụng gửi mail kết hợp nhiều chức năng. Bên cạnh gửi mail, chương trình này còn hỗ trợ người dùng những tính năng thú vị khác như: lịch, thông tin liên lạc và nhiệm vụ.

eM Client có thể thay thế MS Outlook, tạo điều kiện cho công ty có khả năng sử dụng đầy đủ các tiềm năng của Gmail.

Sau khi cài đặt thành công eM Client. Mở eM Client lên để tiến hành setup lịch cho eM Client.

Giải quyết:

1. Click Menu →Click Tool →Click Accounts.

Hướng dẫn cài đặt lịch cho eM Client

2. Click Add new account.

Hướng dẫn cài đặt lịch cho eM Client

3. Click Calendar →chọn CalDAV →click Next.

Hướng dẫn cài đặt lịch cho eM Client

4. Điền thông tin địa chỉ cho Server.

Account address URL: https://caldav.fastmail.com/dav/calendars/user/<username@domain.tld>/

Thay <username@domain.tld> bằng tên địa chỉ email của người dùng, bao gồm cả tên miền.

Ví dụ: nếu địa chỉ email của bạn là abc123@gmail.com thì Account address URL sẽ là:

https://caldav.fastmail.com/dav/calendars/user/abc123@gmail.com/

Username: tên địa chỉ email của người dùng, bao gồm cả tên miền.

Password: nhập password của eM Client.

5. Click Next.

Hướng dẫn cài đặt lịch cho eM Client

6. Kiểm tra lại Account Name tại Account details, sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt lịch cho eM Client

7. Click Finish.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam