Hướng dẫn cài đặt PTC Creo 3.0

Pacisoft – Hướng dẫn cài đặt PTC Creo 3.0

1.R-click setup.exe và chọn Run as administrator.

1

2.Chọn Next.

2

3.Check I accept the software license agreement -> Chọn Next.

3

4.Chọn Next.

4

5.Nhập License -> Next.

5

6.Chọn Install.

6

7.Check các mục cần thiết ở PTC Creo Direct -> OK.

7

8.Check các mục cần thiết ở PTC Creo Layout -> OK.

8

9.Check các mục cần thiết ở PTC Creo Parametric -> OK.

9

10.Check các mục cần thiết ở PTC Creo Direct -> OK.

10

11.Chọn Install.

11

12.Quá trình cài đặt đang diễn ra.

12

13.Hoàn thành.

13

Tham khảo thêm Creo 3.0 Installation-Guide

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.