Hướng dẫn cài đặt PTC Mathcad

Pacisoft – Hướng dẫn cài đặt PTC Mathcad

1.Chạy file cài đặt.

2.Chọn Install or add new software -> Next.

1

3. Chọn I accept the software license agreement -> Chọn By checking this box, I confirm… -> Chọn Next.

2

4.Chọn Customize để tùy chỉnh

3

5.Chọn ngôn ngữ và nền tảng -> OK.

4

6.Chọn Install.

5

7.Chọn Finish.

6

8.Mở PTC Mathcad.

9.Kích hoạt hoặc dùng thử sản phẩm.

7

10.Đăng nhập hoặc tạo tài khoản PTC.

8

11.Check PTC Mathcad Prime 3.0 -> Acquire License.

9

12.Hoàn thành.

10