Hướng dẫn cài đặt SOLIDWORKS PDM Professional 2016

PACISOFT – Hướng dẫn cài đặt SOLIDWORKS PDM Professional 2016

Việc cài đặt SOLIDWORKS PDM Professional 2016 được cài đặt thông qua SOLIDWORKS Installation Manager, để cài đặt bạn có thể chọn trên trang Welcome của Installation Manager, dưới mục Server product như hình.

hinh1Install Manager Welcome window

Tại mục summary chọn Change để tiến hành cài đặt PDM

hinh1Install Manager Summary

  •  Chọn sản phẩm, trong hình là PDM Professional.
  • Chọn nơi cài đặt hoặc cài đặt theo vị trí mặc định.
  • Tại mục Features chọn các tính năng muốn cài đặt, Archive ServerDatabase Server cần được cài đặt trên Server để khách hàng có thể truy cập. Mục client trong Features cần được cài đặt ở các máy client. Tuy vậy, Client cũng nên được chọn khi cài ở các máy Server để tiện cho việc troubleshooting liên quan đến network permissions hay sự cố kết nối.
  • Đối với SQL Server, bạn có thể chọn cài đặt mới hoặc chọn SQL đã có sẵn. Lưu ý rằng hiệu năng sẽ giảm nếu SQL Server đang được  sử dụng bởi nhiều ứng dụng.
  • Điền sa password để có thể truy cập vào SQL server.
  • Chọn Back to Summary để tiếp tục việc cài đặt.

hinh1PDM Pro server options

Chọn Install Now để hoàn tất quá trình cài đặt.

hinh1PDM Pro server install

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.