Hướng dẫn cài đặt Solidworks

Pacisoft – Hướng dẫn cài đặt Solidworks

1.Chạy file Setup.

1

2.Chọn Individual(On this computer) -> Next.

3.Điền Serial Number.

3

4.Chọn Next.

6

5.Thay đổi nếu muốn.

5

6.Chọn Install.

7

7.Quá trình cài đặt đang diễn ra.

9

8.Hoàn thành.

10

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.