Hướng dẫn cài đặt Symantec LiveUpdate Administrator

Hướng dẫn cài đặt Symantec LiveUpdate Administrator

Vấn đề:

LiveUpdate Administrator (LUA) là một ứng dụng web cho phép chúng ta quản lý các cập nhật Symantec trên một máy chủ LiveUpdate (LU) nội bộ. LUA được cấu hình để tải xuống nội dung cho các sản phẩm khác nhau như SEP, DCS, SMS, SPE, v.v. LUA truy xuất nội dung từ máy chủ Symantec LU bên ngoài được gọi là Distribution Center nơi mà các clients có thể tải xuống. Nội dung các bản cập nhật cũng có thể được gửi đến Distribution Center  để kiểm tra trước được đưa xuống các clients.

Symantec LiveUpdate Administrator phiên bản mới nhất là 2.3.7. Chúng ta có thể download phiên bản mới nhất của LUA tại đây.

Tính năng mới được cập nhật trong LUA 2.3.7:

 • Chúng có thể chọn tất cả các định nghĩa được xác thực và chuyển tất cả chúng cùng một lúc.
 • Bổ sung tính năng sử dụng TLS để gửi thông báo qua email SMTP.
 • Cải thiện việc lưu giữ các lần đăng nhập không thành công trong khi nâng cấp.
 • Phiên bản này của LiveUpdate Administrator cập nhật Help system lên SymHelp 7.0.0.
 • LiveUpdate Administrator được được cập nhật sau với các thành phần bên thứ ba:
  • Apache Tomcat 8.5.31
  • Môi trường chạy thử Java Java (JRE) 8u172
  • PostgreSQL 10.4

Vấn đề được khắc phục trong LUA 2.3.7:

 • Fix ID 4134405: Khi nâng cấp Symantec Endpoint Protection lên 14.x  và thêm nội dung của nó vào LiveUpdate Administrator’s Download Schedules. Tuy nhiên, hành động này làm cho LUA  ngừng tải xuống nội dung. Giải pháp: Cập nhật các quy trình mà nội dung tải xuống LUA.
 • Fix ID 4129120: Số lượng tệp trong distribution center bị xóa được báo cáo trong log của LUA khác với số lượng tệp distribution center bị xóa thực tế. Giải pháp: Tinh chỉnh quy trình mà các tệp được lập bảng đã xóa thành công.

LiveUpdate Administrator release notes, system requirements, and new fixes.

Giải pháp:

Để cài đặt Symantec LiveUpdate Administrator, chúng ta thực hiện các bước như sau:

1. Download phiên bản LUA mới nhất tại đây.

2. Double click file cài đặt LUA vừa tải về (LUAESD_xx.exe).

Hướng dẫn cài đặt Symantec LiveUpdate Administrator

3. Click Next.

Hướng dẫn cài đặt Symantec LiveUpdate Administrator

4. Tích chọn I accept the terms in the license agreement > Next.

Hướng dẫn cài đặt Symantec LiveUpdate Administrator

5. Xác định lại vị trí cài đặt LUA và vị trí lưu các gói cập nhật được tải về server > Next.

Hướng dẫn cài đặt Symantec LiveUpdate Administrator

6. Nhập username, password, xác nhận password và địa chỉ email. Sau đó click Next.

Hướng dẫn cài đặt Symantec LiveUpdate Administrator

7. Click Install > Finish.

Hướng dẫn cài đặt Symantec LiveUpdate Administrator

Khi quá trình cài đặt hoàn tất, Apache Tomcat Web server và PostgreSQL database server cũng được cài đặt. Các dịch vụ LUA Apache Tomcat và LUA PostgreSQL được cài đặt và bắt đầu để LUA sẵn sàng. Cả hai dịch vụ được thiết lập để bắt đầu tự động.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn