Hướng dẫn cài đặt và cấu hình cơ bản Windows Server 2012R2

Pacisoft – Hướng dẫn cài đặt và cấu hình cơ bản Windows Server 2012R2
Cài đặt

1.Chạy đĩa CD/USB chương trình cài đặt Windows Server 2012 R2

install-windows-server-2012r2-1

2.Chọn Install now

install-windows-server-2012r2-2

3.Chọn phiên bản cài đặt. Ở đây mình chọn Windows Server 2012 R2 Standard ( Server with a GUI)

install-windows-server-2012r2-3

4.Chọn I accept the license terms > Chọn Next

install-windows-server-2012r2-4

5.Chọn Custom: Install Windows only (advanced)

install-windows-server-2012r2-5

6.Tạo ổ đĩa > Chọn Next

install-windows-server-2012r2-6

7.Đặt Password cho tài khoản Administrator

install-windows-server-2012r2-8

8.Hoàn thành

install-windows-server-2012r2-10

Cấu hình tên

1.R-Click Computer > Chọn Change Settings

install-windows-server-2012r2-11

2.Chọn Change

install-windows-server-2012r2-12

3.Đặt tên Computer > Chọn OK

install-windows-server-2012r2-13-2

Cấu hình IP

1.Vào Control Panel > Network and Sharing Center

install-windows-server-2012r2-14

2.Chọn Change adapter settings

install-windows-server-2012r2-15

3.R-Clich card mạng > Chọn Internet Protocal Version 4

install-windows-server-2012r2-17

4.Đặt IP muốn > Chọn OK

install-windows-server-2012r2-19

AKAI