Hướng dẫn enable storage-specific API logging

Thử thách

Thu thập storage-specific API logging theo yêu cầu của Veeam Customer Support.

Nguyên nhân

Mức khai thác mở rộng này không được kích hoạt mặc định và sự kiểm soát của nó thay đổi từ hệ thống lưu trữ tới hệ thống lưu trữ.

Phương pháp

Storage-specific API logging có thể được kích hoạt thông qua một trong các giá trị đăng ký sau. Bạn chỉ cần kích hoạt một tài khoản lưu trữ. Hãy tạo chúng trên máy Veeam nơi dịch vụ sao lưu Veeam đang chạy:

HPE 3PAR StoreServ:

Tên: LogWsApiFullDetails

Loại: REG_DWORD

Giá trị: 1

Đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Veeam \ Veeam Backup and Replication \

 

NetApp FAS, FlexArray (V-Series), Edge VSA và IBM N Series (NetApp FAS OEM)

Tên: NetAppDetailedLogging

Loại: REG_DWORD

Giá trị: 1

Đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Veeam \ Veeam Backup and Replication \

 

Bộ nhớ Nimble AF-Series và CS-Series

Tên: NimbleAPILogDetails

Loại: REG_DWORD

Giá trị: 1

Đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Veeam \ Veeam Backup and Replication\

 

Dell EMC VNX, VNX2, VNXe và Unity

Tên: VNXAPILogDetails

Loại: REG_DWORD

Giá trị: 1

Đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Veeam \ Veeam Backup and Replication \

 

Cisco HyperFlex

CiscoHXLogRestAPI

Loại: REG_DWORD

Giá trị: 1

Đường dẫn: HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Veeam \ Veeam Backup and Replication \