Hướng dẫn hỗ trợ phần mềm DraftSight mà bạn cần

Xem lại các Câu hỏi Thường gặp, Tài liệu và Trợ giúp Web của chúng tôi để biết thông tin chuyên sâu về sản phẩm. Kết nối với những người dùng DraftSight khác trong diễn đàn Cộng đồng của chúng tôi. Kiểm tra để đảm bảo hệ thống của bạn có các bản cập nhật mới nhất và các yêu cầu được đề xuất để sử dụng sản phẩm tối ưu.

HW and SW

Hardware and Software – Yêu cầu hệ thống

Ensure your material is certified to get Technical Support.

Community

Cộng đồng

Join the world of the DraftSight User Community Forum.

Downloads

Tải về

Access latest service packs and discover all the DraftSight solutions available to download.

Documentation

Tài liệu

Log in to access the installation and activation guides, and get details on each command in DraftSight.

Web Help

Web Help

Visit the same web help available from within DraftSight.

Administrative Guides

Installation and Product Activation Guide

This is a quick reference guide to help when installing and activating the DraftSight Standard, Professional, or Premium software.

Configuration & Basic Customization

This document provides information on how to customize the DraftSight User Interface and program environment.

Network License Installation & Configuration (SNL & DSLS)

This guide is aimed at all DraftSight users, for reference or information when installing DraftSight Enterprise or DraftSight Enterprise Plus.