Hướng dẫn kết nối trình quét Nessus với Nessus Manager

Để liên kết Nessus với Nessus Manager, bạn vui lòng thực hiện các bước hướng dẫn dưới đây:

1. Trên màn hình Welcome to Nessus (Chào mừng đến với Nessus), chọn Managed Scanner (Máy quét được quản lý).

2. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).

Lúc này, màn hình Managed Scanner sẽ xuất hiện.

3. Từ hộp thả xuống Managed by (Được quản lý bởi), chọn Nessus Manager (Scanner)

4. Trong hộp Host (Máy chủ), hãy nhập máy chủ của Nessus Manager.

5. Trong hộp Port (Cổng), hãy nhập số cổng của máy chủ Nessus Manager.

6. Trong hộp Linking Key (Khóa liên kết), hãy nhập khóa liên kết từ Nessus Manager.

7. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn sử dụng máy chủ proxy, hãy chọn Use Proxy.

Lúc này, bạn phải thiết lập cấu hình cài đặt máy chủ proxy trong mục Settings.

8. (Tùy chọn) Nhằm thiết lập cấu hình cài đặt nâng cao như máy chủ proxy, nguồn cấp plugin và mật khẩu đã được mã hóa, bạn hãy nhấp vào mục Settings (Cài đặt).

  • (Tùy chọn) Trong tab Proxy:

a. Trong hộp Host (Máy chủ), hãy nhập tên máy chủ hoặc địa chỉ IP của máy chủ proxy.

b. Trong hộp Port (Cổng), nhập số cổng của máy chủ proxy.

c. Trong hộp Username (Tên người dùng), nhập tên của tài khoản người dùng có quyền truy cập và sử dụng máy chủ proxy.

d. Trong hộp Password (Mật khẩu), hãy nhập mật khẩu của tài khoản người dùng mà bạn đã nhập ở bước trước đó.

e. Trong hộp thả xuống Auth Method (Phương pháp xác thực), hãy chọn một phương pháp xác thực để sử dụng cho máy chủ proxy. Nếu bạn không rõ, vui lòng chọn AUTO DETECT (Tự động phát hiện).

f. Nếu máy chủ proxy của bạn yêu cầu tác nhân người dùng đặt trước thì trong hộp User-Agent (Tác nhân người dùng), bạn hãy nhập tên tác nhân người dùng. Nếu không, hãy để trống.

g. Nhấp vào Save để tiến hành lưu các thao tác trên.

  • (Tùy chọn) Trong tab Plugin Feed (Nguồn cấp plugin):

a. Trong hộp Custom Host (Máy chủ lưu trữ tùy chỉnh), hãy nhập tên máy chủ hoặc địa chỉ IP của nguồn cấp dữ liệu plugin tùy chỉnh.

b. Nhấp vào Save để lưu thao tác.

  • (Tùy chọn) Trong tab Encryption Password (Mật khẩu Mã hóa):

a. Trong hộp Password (Mật khẩu), bạn hãy nhập mật khẩu đã mã hóa.

Nếu bạn đặt mật khẩu mã hóa, Nessus sẽ mã hóa tất cả các chính sách, kết quả quét và cấu hình quét. Ngoài ra, bạn phải nhập mật khẩu khi Nessus khởi động lại.

Lưu ý: Nếu bạn làm mất mật khẩu mã hóa của mình, quản trị viên hoặc Bộ phận hỗ trợ không thể giúp bạn khôi phục được mật khẩu này.

b. Nhấp vào Save để lưu thao tác.

9. Nhấp vào Continue (Tiếp tục).

Lúc này, màn hình Create a user account (Tạo tài khoản người dùng) sẽ xuất hiện.

10. Cách tạo tài khoản người dùng quản trị viên Nessus mà bạn sẽ sử dụng để đăng nhập vào Nessus:

Trong hộp Username, hãy nhập tên người dùng.

Trong hộp Password, hãy nhập mật khẩu cho tài khoản này.

Lưu ý: Mật khẩu không được chứa các ký tự Unicode.

11. Nhấp vào Submit (Gửi).

Lúc này, Nessus sẽ kết thúc quá trình thiết lập cấu hình. Tuy nhiên, quá trình này có thể mất vài phút.

12. Sử dụng tài khoản người dùng quản trị viên mà bạn đã tạo để Sign In (Đăng nhập) vào phần mềm Nessus.

Trên đây là các bước hướng dẫn để kết nối trình quét Nessus với Nessus Manager. Hy vọng bài viết có thể hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng phần mềm. Chúc bạn thành công!

Biên dịch bởi Kim Mai – Pacisoft.com