Hướng dẫn khắc phục Apache Tomcat is not running (server stop) trong ESET

Hướng dẫn khắc phục Apache Tomcat is not running (server stop) trong ESET

Vấn đề:

 • Apache Tomcat không chạy được (not running in status).

 • Thông báo lỗi từ bản cập nhật Java ( error code 1).

Giải quyết:

Trường hợp: Apache Tomcat is not running

Trong trường hợp ESET Remote Adminstrator is not running, hãy kiểm tra Apache Tomcat service:

 1. Click Start Run →gõ services.msc và click OK
  ( Đối với Windows Server 2012 users: Click  Windows key + R, gõ services.msc và nhấn Enter.)
 2. Tìm vị trí “Apache Tomcat 7.0” và xem cột Status. Nếu cột Status “not running” , chọn ApacheTomcat và ấn “Start” để khởi động Apache Tomcat.Khắc phục Apache Tomcat is not running

Trường hợp: Thông báo lỗi từ bản cập nhật Java (error code 1)

Trong quá trình khởi động Apache Tomcat , bạn có thể nhận thông báo (có thể là lỗi update Java):

“Windows could not start the Apache Tomcat 7 on Local Computer. For more information, review the System Event Log. If this is a non-Microsoft service, contact the service vendor, and refer to the service-specific error code 1.”

 1. Di chuyển đến thư mục %TOMCAT_HOME%\bin( VD: Window 7: C:\Program Files\Apache software Foundation\ Tomcat7.0\bin) và double click vào Tomcat7w.exe 

Khắc phục Apache Tomcat is not running

 1. Click  tab Java, tích chọn Use và click OK.

Khắc phục Apache Tomcat is not running

 1. Khởi động lại Apache Tomcat service.
  Click Start →Run  →gõ services.msc  →OK  →chuột phải chọn Apache Tomcat 7.0  →Restart.

PACISOFT Vietnam
Nguyễn Quốc Toàn