Hướng dẫn khai thác tối đa các tính năng của Uranium Backup

1. Cấu hình chung

1. Kích hoạt Uranium Backup

2. Sử dụng bộ lập lịch Uranium Backup

3. Chạy Uranium Backup như một dịch vụ

4. Sử dụng các chuỗi đặc biệt

5. Cách sử dụng mã hóa Uranium Backup

2. Sao lưu tệp và thư mục

1. Định cấu hình sao lưu tệp và thư mục (đồng bộ hóa, loại trừ, nén, mã hóa, tệp bị khóa, xoay)
2. Định cấu hình tệp và thư mục sao lưu gia tăng hoặc vi sai
3. Cách khôi phục từ một tệp và thư mục sao lưu gia tăng hoặc vi sai

3. Drive image và system state

1. Định cấu hình sao lưu drive image

2. Định cấu hình sao lưu system state

3. Khôi phục từ bản sao lưu drive image

4. Cách thực hiện khôi phục từ bản sao lưu Drive Image với Đĩa khôi phục Uranium Backup

5. Khôi phục từ bản sao lưu system state

4. Sao lưu FTP

1. Sử dụng ứng dụng khách ftp

2. Định cấu hình sao lưu ftp

5. Sao lưu Outlook và Exchange

1. Định cấu hình sao lưu hộp thư exchange

2. Khôi phục hộp thư microsoft exchange

6. Sao lưu cơ sở dữ liệu

1. Định cấu hình sao lưu máy chủ sql microsoft

2. Khôi phục cơ sở dữ liệu máy chủ SQL

3. Cấu hình sao lưu cơ sở dữ liệu MYSQL / MARIADB

4. Khôi phục cơ sở dữ liệu MYSQL / MARIADB

7. Tape backup

1. Định cấu hình tape backup
2. Khôi phục từ bản tape backup
3. Làm thế nào để tối ưu hóa dung lượng ổ băng

8. VM backup

1. Định cấu hình bản sao lưu VMWARE ESX / ESXI / VSPHERE
2. Định cấu hình sao lưu gia tăng VMWARE ESX (I) / VSPHERE
3. Định cấu hình bản sao VMWARE ESX (I) / VSPHERE của máy ảo
4. Định cấu hình sao lưu máy ảo hyper-v
5. Khôi phục máy ảo ESX (I) / VSPHERE
6. Khôi phục máy ảo HYPER-V
7. Sao lưu và khôi phục vSphere VMs: quyền bắt buộc

9. Cloud backup

1. Sử dụng cloud client
2. Định cấu hình Cloud backup cho Amazon S3, Azure, Onedrive, Google Drive, Dropbox hoặc Box

10. USilio

1. Kết nối máy khách sao lưu uranium với usilio

Mời các bạn đón đọc các nội dung khác về Uranium tại đây

 

Biên dịch bởi Thanh Bình – pacisoft.com.vn